งานก่อสร้างอาคารปฎิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หจก.เชียงรายเบญจพล(1991) รับผิดชอบงานทั้งโครงการ
ขณะนี้ งานได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 95%

 

 

 

ติดต่อสอบถาม