ลานนา รีสอร์ท – หจก.เชียงรายเบญจพล(1991) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานออกแบบและเขียนแบบงานทางวิศวกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบเครื่องปรับอากาศ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบพื่อยื่นขอ EIA โดยที่บริษัท IDIN Architects เป็นผู้ออกแบบงานทางสถาปัตยกรรม

ติดต่อสอบถาม